storm signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm signal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • storm signal

    a signal announcing the approach of a storm (particularly a storm of marked violence)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).