storm center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm center.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • storm center

    a center of trouble or disturbance

    Synonyms: storm centre

    the central area or place of lowest barometric pressure within a storm

    Synonyms: storm centre

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).