storm sash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm sash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm sash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm sash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storm sash

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  khung chống bão

  khung cửa ngoài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • storm sash

  Similar:

  storm window: a window outside an ordinary window to protect against severe weather or winter