storm window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storm window

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cửa sổ chớp

  cửa sổ ngoài (chắn mưa gió)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • storm window

  a window outside an ordinary window to protect against severe weather or winter

  Synonyms: storm sash