storm-glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-glass.

Từ điển Anh Việt

  • storm-glass

    /'stɔ:m'glɑ:s/

    * danh từ

    ống xem thời tiết