steam bath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam bath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam bath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam bath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam bath

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chưng cách hơi

    thiết bị chưng cách hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet