steam box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam box

    * kinh tế

    buồng hơi