steam car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam car

    * kỹ thuật

    ô tô:

    ô tô hơi nước