steam-cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-cock.

Từ điển Anh Việt

  • steam-cock

    * danh từ

    van hơi