steamroll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steamroll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steamroll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steamroll.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • steamroll

  make level or flat with a steamroller

  steamroll the roads

  Synonyms: steamroller

  Similar:

  steamroller: bring to a specified state by overwhelming force or pressure

  The Senator steamrollered the bill to defeat

  steamroller: proceed with great force

  The new teacher tends to steamroller

  steamroller: overwhelm by using great force

  steamroller the opposition

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).