steam gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam gage

    * kỹ thuật

    áp kế hơi nước