steam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam.

Từ điển Anh Việt

 • steam

  /sti:m/

  * danh từ

  hơi nước

  (thông tục) nghị lực, sức cố gắng

  to get up steam: tập trung sức lực, đem hết nghị lực

  to let off steam: xả hơi

  * nội động từ

  bốc hơi, lên hơi

  soup steams on the table: cháo bốc hơi lên bàn

  chạy bằng hơi

  boat steam down the river: chiếc tàu chạy xuôi dòng sông

  * (thông tục)

  làm việc hăng say, làm việc tích cực; tiến bộ mạnh

  let's steam ahead!: nào! chúng ta tích cực lên nào!

  * ngoại động từ

  đồ, hấp (thức ăn; gỗ cho đẻo ra để uốn...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steam

  * kinh tế

  cô đặc

  công bằng hơi

  hơi

  tạo hơi

  xông hơi

  * kỹ thuật

  bốc hơi

  chưng

  đệm hơi

  hấp

  hấp bằng hơi nước

  hấp hơi nước

  hơi

  hơi nước

  xông hơi

  xử lý bằng hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • steam

  water at boiling temperature diffused in the atmosphere

  emit steam

  The rain forest was literally steaming

  rise as vapor

  get very angry

  her indifference to his amorous advances really steamed the young man

  clean by means of steaming

  steam-clean the upholstered sofa

  Synonyms: steam clean

  cook something by letting steam pass over it

  just steam the vegetables

  Similar:

  steamer: travel by means of steam power

  The ship steamed off into the Pacific