steam film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam film

    * kinh tế

    màng hơi