steam cure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam cure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam cure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam cure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam cure

    * kỹ thuật

    sự lưu hóa trong môi trường hơi, sự lưu hóa bằng hơi nước