steam test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam test

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phép thử bằng hơi