vapour bath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vapour bath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vapour bath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vapour bath.

Từ điển Anh Việt

 • vapour bath

  /'veipə'bɑ:θ/ (vaporarium) /,veipə'reəriəm/

  * danh từ

  sự tắm hơi

  buồng tắm hơi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • vapour bath

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bể hơi nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet