second person nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second person nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second person giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second person.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • second person

    pronouns and verbs used to refer to the person addressed by the language in which they occur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).