second moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • second moment

    * kỹ thuật

    mômen cấp hai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • second moment

    the expected value of the square of the deviations of a random variable from the point of origin