second market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • second market

    * kinh tế

    thị trường thứ hai