second fundamental form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second fundamental form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second fundamental form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second fundamental form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • second fundamental form

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng cơ bản thứ hai