second empire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second empire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second empire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second empire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • second empire

    the imperial government of Napoleon III in France from 1852-1870

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).