power typing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power typing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power typing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power typing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power typing

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự đánh máy nhanh

    sự đánh máy nhanh (sẽ đọc và sửa sau)