power steering (ps) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power steering (ps) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power steering (ps) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power steering (ps).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power steering (ps)

    * kỹ thuật

    ô tô:

    trợ lực lái