power shears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power shears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power shears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power shears.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power shears

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy cắt (đứt) dẫn động cơ khí