power piston nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power piston nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power piston giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power piston.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power piston

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    pittông làm đậm (tăng tải)