power of set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power of set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power of set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power of set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power of set

    * kỹ thuật

    lực lượng của tập hợp