pilot project nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot project nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot project giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot project.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot project

  * kỹ thuật

  dự án thí điểm

  kế hoạch kiểm tra

  toán & tin:

  đề án thử nghiệm

  cơ khí & công trình:

  dự án thực nghiệm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pilot project

  activity planned as a test or trial

  they funded a pilot project in six states

  Synonyms: pilot program