pilot ditch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot ditch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot ditch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot ditch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot ditch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mương dẫn hướng