pilot shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot shaft

    * kỹ thuật

    trục dẫn hướng