pilotless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilotless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilotless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilotless.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pilotless

    lacking a pilot

    a drone is a pilotless aircraft

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).