pilot flag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot flag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot flag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot flag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot flag

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cờ hoa tiêu