pilot-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot-fish.

Từ điển Anh Việt

  • pilot-fish

    /'pailətfiʃ/

    * danh từ

    (động vật học) cá thuyền