pilots nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilots nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilots giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilots.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilots

    * kỹ thuật

    hoa tiêu