pilot hone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot hone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot hone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot hone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot hone

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đá mài thử