pilot cloth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot cloth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot cloth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot cloth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pilot cloth

    a thick blue cloth used to make overcoats and coats for sailors etc

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).