pilot house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot house

    * kinh tế

    buồng lái (tàu)