pilot test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot test

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểm tra thí điểm