pilot film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot film.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pilot film

    Similar:

    pilot program: a program exemplifying a contemplated series; intended to attract sponsors

    Synonyms: pilot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).