pilot cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot cable

    * kỹ thuật

    cáp kiểm tra