pilot wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot wave

    * kỹ thuật

    sóng kiểm tra