pilot tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot tap

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tarô có trụ dẫn hướng