pilot study nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot study nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot study giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot study.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot study

    * kinh tế

    nghiên cứu mở đầu

    nghiên cứu sơ bộ