pilot motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot motor

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    động cơ điều chỉnh (dòng điện)