pilot-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot-house.

Từ điển Anh Việt

  • pilot-house

    /'pailəthaus/

    * danh từ

    (hàng hải) buồng hoa tiêu