pilot light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot light

  * kinh tế

  đèn chong

  đèn hướng dẫn

  * kỹ thuật

  đèn báo

  đèn chỉ thị

  đèn chong/ đèn đánh lửa

  đèn hiệu

  đèn kiểm tra

  làm chuẩn

  ngọn lửa (thường) trực (để mồi lò ga)

  hóa học & vật liệu:

  ánh sáng làm chuẩn

  điện:

  đèn dẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pilot light

  indicator consisting of a light to indicate whether power is on or a motor is in operation

  Synonyms: pilot lamp, indicator lamp

  Similar:

  pilot burner: small auxiliary gas burner that provides a flame to ignite a larger gas burner

  Synonyms: pilot