pilotfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilotfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilotfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilotfish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pilotfish

    small pelagic fish often accompanying sharks or mantas

    Synonyms: Naucrates ductor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).