pilot pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot pin

    * kỹ thuật

    chốt dẫn hướng