pilot farm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot farm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot farm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot farm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot farm

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trạm canh tác thí điểm