pilot program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot program

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chương trình thí điểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pilot program

  a program exemplifying a contemplated series; intended to attract sponsors

  Synonyms: pilot film, pilot

  Similar:

  pilot project: activity planned as a test or trial

  they funded a pilot project in six states