in the way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in the way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in the way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in the way.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • in the way

    forming a hindrance, impediment, or obstruction

    she might have succeeded in her ambition, had not circumstances been in her way

    Synonyms: in someone's way

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).